CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SEN VIỆT

Mã số thuế: 0314076666 - Email: info@giaiquyetphasan.com

Số 36 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

icontw.png

Dịch Vụ

Tư vấn giám sát phân chia thanh lý tài sản

- Thanh lý tài sản; tài sản của doanh nghiệp dùng để phân chia; thứ tự phân chia tài sản; đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Dịch vụ quản lý - thanh lý tài sản - phá sản

- Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm: